Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonalnościami oferowanymi przez witrynę thecarringtons.pl (dalej jako Witryna)jest pan Tomasz Paciorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Paciorek – The Carringtons, z adresem ul. Pod Górą 3, Radziszów 32-052, posiadający NIP 9442101346 (dalej jako The Carringtons).

The Carringtons przetwarza dane osobowe:

 • wprowadzone przez użytkowników do formularza kontaktowego znajdującego się na Witrynie (dalej jako Formularz) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników oraz w celu archiwizacji prowadzonej korespondencji;
 • podawane przez użytkowników przy okazji korzystania z funkcjonalności zamieszczania na Witrynie komentarza (dalej jako Komentarz) w celu publikacji w/w oraz w celu identyfikacji komentującego użytkownika w ramach usługi Gravatar  (szczegółowe warunki przetwarzania danych dostępne są pod adresem https://automattic.com/privacy).

Jednocześnie The Carringtons informuje, iż w celu dostosowania Witryny do potrzeb i preferencji osób z niego korzystających stosuje tzw. pliki cookies. Zakres gromadzonych danych i możliwości ich wykorzystania przez The Carringtons nie pozwalają na uznanie tak gromadzonych informacji za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Niezależnie od powyższego, The Carringtons zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia danym zgromadzonym pod postacią plików cookies należytej ochrony.

The Carringtons przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w przypadkach, gdy przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów The Carringtons, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w celem nie mają podstawowe prawa i wolności lub interesy osoby, której dane dotyczą – także bez konieczności uzyskania stosownej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Dane przetwarzane są przez The Carringtons:
 • w odniesieniu do danych zgromadzonych z użyciem Formularza – przez okres w którym konieczne jest ich zachowanie w historii korespondencji z uwagi na poruszone w danym zapytaniu tematy czy zapytania o ofertę, do momentu ich usunięcia przez The Carringtons wobec stwierdzenia braku konieczności dalszego archiwizowania wiadomości, bądź do momentu zażądania ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą.
 • w odniesieniu do danych powierzonych w ramach publikacji Komentarza – do momentu ich usunięcia na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Dane przetwarzane przez The Carringtons

The Carringtons jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do skorzystania z Formularza oraz w celu publikacji Komentarza.

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

Cookies

W celu usprawniania korzystania z Witryny, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb osób z niej korzystających, The Carringtons wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Witrynę. Pliki te umożliwiają późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych odwiedzin Witryny. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu.

The Carringtons jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Witryny oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies:

 • cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez The Carringtons, za pośrednictwem Witryny.
 • cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów The Carringtons.
 • cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Cookies The Carringtons są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Witryny do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże;
 2. optymalizacji korzystania z Witryny przez użytkownika – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Witrynę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych w Witrynie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
Sposób przetwarzania danych osobowych

The Carringtons zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez The Carringtons do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Jednocześnie zastrzec należy, iż podczas zamieszczania Komentarza dane zamieszczone w polu nazwa (imię, nazwisko bądź pseudonim wskazany w odpowiedniej rubryce) oraz wszelkie dane osobowe wskazane w treści samego Komentarza zostaną upublicznione na Witrynie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi nieograniczonej liczbie osób uniemożliwiający The Carringtons kontrolę nad ich dalszym przetwarzaniem przez podmioty trzecie.

The Carringtons zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Witrynę (np. serwerownie, aplikacje wykorzystywane do zarządzania korespondencją). Podmiotom tym The Carringtons powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawca każdej z w/w usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Ponadto The Carringtons oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym The Carringtons dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.

Jednocześnie The Carringtons nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Powierzanie danych podmiotom trzecim ma na celu wyłącznie usprawnienie komunikacji w ramach zapytań składanych z użyciem Formularza i umożliwienie funkcjonowania Komentarzy.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez The Carringtons, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez The Carringtons wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez The Carringtons;
 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez The Carringtons dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
 3. usunięcia przetwarzanych przez The Carringtons danych w sytuacji, gdy:
  1. dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  2. zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  3. wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  4. dane osobowe przetwarzane były przez The Carringtons niezgodnie z prawem;
  5. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 6 lat.

W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 1. ograniczenia przetwarzanych przez The Carringtons danych w sytuacji, gdy:
  1. osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu,
  2. o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający The Carringtons na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  3. w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze The Carringtons;
  4. ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla The Carringtons, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń.

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, The Carringtons uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła The Carringtons, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez The Carringtons musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania
The Carringtons do usunięcia przetwarzanych danych osobowych..

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail – tomasz.thecarringtons@gmail.com
 2. przesłanie stosownego żądania na adres The Carringtons – Tomasz Paciorek The Carringtons, ul. Pod Górą 3, Radziszów 32-052

– z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych – żądanie”.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  1. czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów poprzez w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, The Carringtons niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez The Carringtons, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, The Carringtons zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 • przesłanie sprzeciwu na adres e-mail : tomasz.thecarringtons@gmail.com
 • przesłanie sprzeciwu na adres The Carringtons – Tomasz Paciorek The Carringtons, ul. Pod Górą 3, Radziszów 32-052.

– z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych – sprzeciw”.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

Pracownicy i współpracownicy The Carringtons pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres tomasz.thecarringtons@gmail.com, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres The Carringtons – Tomasz Paciorek The Carringtons, ul. Pod Górą 3, Radziszów 32-052 – z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

The Carringtons zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie
http://thecarringtons.pl/polityka-prywatnosci/.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.


Poprzez kontynuowanie korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "Zezwalaj na pliki cookie" w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania. Jeśli nadal chcesz korzystać z tej strony bez zmiany ustawień plików cookie kliknij "Akceptuję"

Close